REUNION DE ESPERANTISTAS DE SANTIAGO

Wolazzz…
ehem…
Tengo el agrado de invitarles, damas y caballeros a una velada esperantesca (esperemos que no tan ñoña) que (además de vuestra presencia) contará con música en vivo (auspicio de Leo Varas) poesía (auspicio de Ariel Orellana) y alguna que otra propuesta que surja en el momento si es que están todos prendíos…

“¿Cuándo?” probablemente se preguntarán….Será el domingo, a 23 días del mes de diciembre a partir de las 17.30 hrs…
¿Dónde? en la intersección de Francisco Bilbao con Manuel Montt. Tomar bus 501 desde el metro Parque Bustamante.

¿El precio? una cooperación… (jugo, galletas.. o lo que sea mientras no sea tóxico ni mortal)

Se puede invitar a más gente…
ehh.. eso…
Si algo no queda lo suficientemente claro… o si se pierden, o si no saben cómo llegar.. no duden en llamar al
94635672 (yo)
82161248 (Leo)

Sí.. son los dos celulares asi que no olviden anteponer el 09.
bueno, eso…
Nos vemos!

Daniel Carrasco

Anuncios

ESPERANTO-TAGO

REVUO ESPERANTO ELŜUTEBLA JAM

En la retejo UEA.ORG jam estas elŝutebla la PDF-versio de la januara (2008) numero de la revuo Esperanto.
Por elŝuti la numeron bonvolu viziti retpaĝon http://reto.uea.org (unuafojaj venintoj bezonas registriĝi).

La enhavlisto de la numero 1/2008:

* Malferme: Bonvenon, aŭtodidaktismo! (Probal Dasgupta).
* De pasinto al estonto. (Claude Nourmont).
* Saluton, mi nomiĝas Julia Noe…
* Ĝenerala Direktoro de Unesko pri la Jaro de Lingvoj (Koïchiro Matsuura).
* 93-a Universala Kongreso: Nederlando, la ĉi-jara kongresland (Loes Demmendaal).
* Esperanto-tradukoj aldoniĝas al la Biblioteko Folger (Humphrey Tonkin).
* 18 landoj vizitis la Malferman Tagon.
* Centjariĝo de Esperanto-Asocio de Rumanio (Aurora Bute).
* Loke-Fake-Persone: Barato (A Giridhar Rao). Vjetnamio (Le Thien Thu). Kanariaj Insuloj. Litovio (Povilas Jegorovas). Esperanto ĉe Google (Marek Blahuš). Oneţ. Menger (Rob Moerbeek). Fajrovulpo en Esperanto. Landaj Asocioj en Vikipedio (Ziko van Dijk). Germanio (Thomas Sandner).
* Estas tempo rekotizi por 2008!
* Fondaĵo Canuto.
* Recenzoj: Carlo Minnaja pri Vivo de Zamenhof.
– Stefan MacGill pri Lokomotivo, rulu nur!
– Leif Nordenstorm pri Sendependaj homoj.
– Jorge Camacho pri Ĉeriza Ĝardeno. Rakontoj, noveloj kaj dramoj.
– Thorsen apogoj al kvin bibliotekoj.
* Laste aperis.
* Internacia Semajno de Amikeco.
* Oficiala informilo.
* Laborgrupo por la Lingvojaro.
* Anoncu en Jarlibro 2008!
* Tra la mondo: La plej bela tago en la vivo (S. Štimec).
* Informante ĉe Expolingua (Judith Meyer kaj Chuck Smith).
* Krucenigma konkurso (Stano Marček).

La PDF-versio de la revuo Esperanto estas trovebla sub la menuero TEKO – kune kun pluraj antaŭaj numeroj. Junaj membroj trovos tie ankau PDF-versiojn de revuoj TEJO-tutmonde kaj Kontakto.

7° CONGRESO PANAMERICANO DE ESPERANTO – MONTRÉAL- CANADA

take1 De julio 12 a julio 18 de 2008, Montreal será sede del 7º Congreso de Esperanto de Toda América (conocido también como Congreso de Esperanto de las Américas) en el cual se darán cita principalmente esperantistas de todos los países de América, pero también de fuera del continente.

El esperanto es una lengua construida por un oftalmólogo polaco de nombre Luis Lázaro Zamenhof. En 1887 este médico publicó un folleto con los principios básicos de la lengua. El primer congreso mundial se llevó a cabo en 1905 en el que participaron alrededor de un centenar de personas. Actualmente se estima que el número de esperantistas oscila entre cien mil y dos millones y no hay día en que por lo menos un encuentro de esperantistas tenga lugar en el mundo. Hasta la fecha más de treinta mil títulos de libros han sido publicados en forma de obras tanto originales como traducidas.

take 2 TAKE (Tut-Amerika Kongreso de Esperanto), que tiene lugar cada tres años, es un congreso creado en virtud de la iniciativa de la Comisión para América de la Asociación Universal de Esperanto (UEA). Cada uno de estos encuentros se organiza siempre en una ciudad y un país diferente. Los congresos de esperanto no necesitan traductores o intérpretes ya que todos los participantes pueden comunicarse a través de esta lengua puente.

Con 3,5 millones de habitantes, Montreal es la gran metrópolis de Quebec, en Canadá. Está situada en una isla sobre el río San Lorenzo. Su idioma oficial es el francés. Es una ciudad multicultural de barrios encantadores, grandes festivales y buenos restaurantes. De los montrealeses se dice a menudo que son amigables y abiertos.

El 7º TAKE espera acoger entre cien y doscientos participantes. El tema de este año es:take3 «Ecosistemas, lenguas, culturas: diversidad para un desarrollo sostenible en las Américas». Se prevén ponencias sobre el tema en cuestión, así como espectáculos, excursiones en la ciudad, banquete y mucho más. Simultáneamente, también en Montreal se llevará a cabo el encuentro anual de ELNA, la asociación esperantista estadounidense.

Los esperantistas de Montreal invitan cordialmente a su ciudad a esperantistas y amigos del esperanto de toda América para que participen en el 7º TAKE. Abrigamos la esperanza de que los intercambios entre los pueblos de América generen nuevas ideas, nuevas esperanzas y nuevas amistades contribuyendo así a mejorar el mundo en que vivimos.

Mesaĝo de S-ro Koichiro Matsuura, Ĝenerala Direktoro de Unesko, pri la celebrado de la Internacia Jaro de Lingvoj 2008

La jaro 2008 estas proklamita Internacia Jaro de Lingvoj fare de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Unesko, al kiu oni konfidis la taskon kunordigi la agadon por la Jaro, pretas plenumi sian rolon kiel gvida aganto.

La Organizaĵo estas plene konscia pri la decida graveco de la lingvoj por la multaj defioj, kiujn la homaro devos alfronti dum la venontaj jardekoj.

La lingvoj fakte estas nepraj por la identeco de la homaj grupoj kaj individuoj kaj por ilia paca kunekzisto. Ili estas strategia faktoro por antaŭeniri al daŭropova evoluigo kaj harmonia rilato inter la tutmonda kaj la loka.

La lingvoj havas kernan gravecon por atingi la ses celojn de Edukado por Ĉiuj (EPĈ) kaj la Jarmilajn Evoluigajn Celojn (JEC) aprobitajn de Unuiĝintaj Nacioj en 2000.

Kiel faktoro de socia integriĝo, la lingvoj ludas strategian rolon en la forigo de la ekstrema malriĉeco kaj malsato (JEC 1), dum kiel kolonoj de alfabetiĝo kaj lernado de kapabloj por la vivo ili estas ankaŭ nepraj por atingi universalan unuanivelan edukadon (JEC 2). La batalo kontraŭ HIV/aidoso, malario kaj aliaj malsanoj (JEC 6) devas utiligi la lingvojn de la koncernaj homgrupoj por trafi ilin, kaj la konservado de lokaj kaj indiĝenaj scioj kaj lertoj strebe al naturmedia pluteneblo (JEC 7) estas kerne
ligita al lokaj kaj indiĝenaj lingvoj.

Plie, la kultura diverseco estas intime ligita al la lingva diverseco, kiel indikite en la Universala Deklaracio pri Kultura Diverseco de Unesko kaj ĝia Agoplano (2001), la Konvencio por la Konservado de la Nemateria Kultura Heredaĵo kaj la Konvencio pri la Protektado kaj Antaŭenigo de la Diverseco de la Kulturaj Esprimoj (2005).

Tamen, en la daŭro de kelkaj generacioj, pli ol 50% el la 7000 lingvoj parolataj en la mondo povos malaperi. Nun estas uzata malpli ol kvarono el ili en la lernejoj kaj ciberspaco, kaj la plimulton oni uzas nur sporade. Miloj da lingvoj — malgraŭ tio ke ĉiu estas regata de homgrupo kiu ĝin uzas kiel ĉiutagan komunikilon — forestas el la eduksistemoj, komunikaj rimedoj, eldona industrio kaj ĝenerale el la publika sfero.

Urĝas agi. Kiel? Per la kuraĝigo kaj prilaboro de lingvopolitikoj ebligantaj al ĉiu lingvokomunumo la uzon de ties gepatra lingvo kiel eble plej vaste kaj ofte, ankaŭ en la edukado, apud la rego de iu nacia aŭ regiona lingvo kaj iu internacia lingvo. Ankaŭ kuraĝigante la parolantojn de regantaj lingvoj regi alian nacian aŭ regionan lingvon kaj unu aŭ du internaciajn lingvojn. Nur se plurlingvismo estos plene akceptita, ĉiuj lingvoj povos trovi sian lokon en nia tutmondiĝinta mondo.

Tial Unesko invitas la registarojn, UN-organojn, organizaĵojn de la civila socio, edukajn instituciojn, asociojn de profesiuloj kaj ĉiujn aliajn koncernatojn stimuli la respekton, antaŭenigon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj, aparte de tiuj endanĝerigitaj, en ĉiuj situacioj de la individua kaj kolektiva vivoj.

Ĉu per iniciatoj sur la eduka kampo, la ciberspaco aŭ la klera medio; ĉu per projektoj por savtenado de endanĝerigitaj lingvoj aŭ antaŭenigo de la lingvoj kiel iloj de socia integriĝo; aŭ per esplorado de la interrilato inter la lingvoj kaj la ekonomio, inter la lingvoj kaj scioj de la indiĝenoj aŭ inter la lingvoj kaj la kreado, estas necese ke la ideo “lingvoj gravas!” estu diskonigata ĉie.

Tiukuntekste, la 21-a de februaro kiel dato de la naŭa Internacia Tago de la Gepatra Lingvo havos elstaran signifon kaj estos aparte taŭga limdato por la enkonduko de iniciatoj celantaj antaŭenigon de lingvoj.

Nia komuna celo estas atingi agnoskon, sur la nacia, regiona kaj internacia niveloj, pri la graveco de la lingva diverseco kaj plurlingvismo en la eduka, administra kaj jura sistemoj, en la kulturaj esprimoj kaj komunikaj iloj, en la ciberspaco kaj komerco.

La Internacia Jaro de Lingvoj 2008 alportos unikan ŝancon por fari decidan antaŭeniron survoje al la atingo de tiuj celoj.

 

Koichiro Matsuura

ĴAMBOREA LINGVO JAM ELŜUTEBLA!!!

Ahora está disponible el Curso de Esperanto para Guías y Scouts Ĵamborea Lingvo (Idioma del Jamboree), en línea y para descargarlo al PC. Es útil aunque no pertenezcan a la Hermandad Mundial de las Guías y de los Scouts. También puedes visitar el blog de la Skolta Esperanto-Ligo en Chile.

http://www.esperanto.org/skolta/eo/eldonajxoj/Jxamborea-Lingvo/

Publicado en fake, kursoj, novaĵoj. Etiquetas: , , . Leave a Comment »

UEA INVITAS PRELEGI EN LA ROTERDAMA IKU-SESIO

Dum la 93-a UK en Roterdamo okazos la 61-a sesio de Internacia Kongresa Universitato. UEA invitas universitatajn profesorojn, docentojn kaj personojn kun simila kvalifiko sendi proponojn de prelegoj al la sekretario de IKU, prof. Amri Wandel, 767, IL-71799 Makabim, Israelo, rete: amri(ĉe)huji.ac.il, ĝis 2008-01-31.

Lige kun IKU okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) kunlabore kun UEA. Proponantoj de IKU-prelego rajtas samtempe proponi AIS-kurson, kies unua prelego estos parto de IKU kaj kiu aldone havos du daŭrigajn prelegojn. Oni bv. indiki, ĉu la IKU-propono estu konsiderata ankaŭ por AIS-kurso.

La prelegoj estu pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Estos bonvenaj proponoj ligitaj al la kongresa temo “Lingvoj: trezoro de la homaro” aŭ al la 100-jariĝo de UEA. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto (kune ne pli ol unu paĝo).

La proponoj estos prijuĝataj de la Komisiono pri IKU kaj fine konsiderataj de la Estraro de UEA. La proponintoj estos informitaj pri akcepto aŭ ne-akcepto ĝis 2008-04-15. La sukcesaj kandidatoj devos sendi kompletan tekston de siaj prelegoj al UEA ĝis 2008-05-31.

Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Prelego estos rekompencita per modesta honorario. Pliaj detaloj troviĝas en la IKU-paĝo ĉe http://uea.org/dokumentoj/IKU.

La prelegtekstoj de la 60-a IKU okazinta dum la Jokohama UK estas haveblaj kiel presitaa libro (120 paĝoj; red. A. Wandel; prezo 12,00 eŭroj plus afranko kaj, en EU, imposto 6%) kaj ankaŭ rete en la IKU-paĝo (vd. supre). Ankaŭ IKU-libroj de kelkaj antaŭaj jaroj estas plu aĉeteblaj ĉe la Libroservo de UEA kaj rete legeblaj ĉe la IKU-paĝo.

Publicado en kursoj, uea, uk. Leave a Comment »
A %d blogueros les gusta esto: