IMPONA INAŬGURO DE LA ZAMENHOF-JARO ĈE UNESKO

La Zamenhof-jaro, dum kiu oni festos la 150-an datrevenon de la naskiĝo de la kreinto de Esperanto, estis impone inaŭgurita per la konferenco “Esperanto, lingvo justa”, kiu samtempe ligiĝis al la fin! iĝanta Internacia Jaro de Lingvoj. Ĝia loko estis la sidejo de Unesko en Parizo kaj ĝi okazis en la Zamenhof-tago, la 15-a de decembro 2008. La konferenco estis iniciatita de la pola ambasadorino ĉe Unesko, Maria Wodzyńska-Walicka, al kies iniciato aliĝis ŝia litova kolegino Ina Marčiulionytė. La Pola kaj Litova Ambasadoj organizis la konferencon kunlabore kun Universala Esperanto-Asocio. Ĝi ricevis oficialan karakteron kadre de Unesko, kies Ĝenerala Direktoro Koïchiro Matsuura estis ĝia ĉefa invitanto. La konferenco estis ankaŭ prezentita en la retejo de Unesko kun resumo pri ĝia fono.

La konferencon prezidis Barbara Despiney, reprezentanto de UEA ĉe Unesko. Ĝi disvolviĝis en du lingvoj, Esperanto kaj la franca, kun samtempa interpretado inter ili. Komence la ambasadorinoj Wodzyńska-Walicka kaj Marčiulionytė bonvenigis la publikon, kiu plenigis la 400-lokan salonon kaj reprezentis almenaŭ 12 landojn. Poste Claude Nourmont, vicprezidantino de UEA, legis en Esperanto salutmesaĝojn de prezidanto Probal Dasgupta kaj de la Akademio Internacia de la Sciencoj, senditan de ĝia vicprezidanto Carlo Minnaja. Kiel reprezentanto de la Ĝenerala Direktoro Matsuura, programspecialisto Mauro Rosi el la Sekcio de Kulturaj Esprimoj kaj Kreaj Industrioj faris enkondukan paroladon pri la Internacia Jaro de Lingvoj. Li aparte dankis al UEA pro ĝia agado antaŭ unu ja! ro por t radukigi al multaj lingvoj la mesaĝon, per kiu la Ĝenerala Direktoro de Unesko enkondukis la Jaron kaj skizis ĝiajn celojn.

Emociiga estis la ĉeesto de d-ro Louis Zaleski-Zamenhof, la nepo de la kreinto de Esperanto, kiu faris prelegon pri Ludoviko Zamenhof kiel idealisto, substrekante la aktualecon de liaj idealoj kaj tute aparte tiun de toleremo. Pri Zamenhof kiel lingvisto prelegis Henriette Walter, honora profesoro ĉe la Universitato de Haute Bretagne. Ŝi reliefigis el lingvistika vidpunkto avantaĝojn de Esperanto kompare kun naciaj lingvoj kaj aliaj planlingvoj. La ne-esperantistaj partoprenantoj povis gustumi la Internacian Lingvon per provleciono el la ĵus lanĉita DVD-disko “Esperanto estas”, post kiu Estelle Maria Loiseau parolis pri la temo “Esperanto en tria jarmilo”, precipe el la junulara vidpunkto. Restis tempo por interesa debato kun demandoj, interalie pri la oficiala instruado de Esperanto kaj ĝia kulturo. Kiel kutimas en Parizo, partoprenantoj povis daŭrigi diskutadon en la halo, ĉirkaŭ honorvino donacita de la Pola Ambasado.

Anuncios

Revuo Esperanto elŝutebla jam

En la retejo UEA.ORG jam estas elŝutebla la PDF-versio de la numero de la revuo Esperanto.
La enhavlisto de la nova numero:

* Novjara mesaĝo de la Prezidanto: Sojle al espero (Probal Dasgupta)
* 93-a Universala Kongreso: Pollando denove gastigos jubilean UK-on (Gabi Kosiarska, Barbara Pietrzak)
* El la Centra Ofcejo: 110 vizitis la Malferman Tagon (GaKo)
* Hector Hodler kiel arthistoria objekto (Andreas Künzli)
* Forumo: Membrovarbado: Ne vortojn sed farojn (Osmo Buller)
* Zamenhof ĉe Unesko (Claude Nourmont)
* Zamenhof-Jubileo en Bjalistoko: revene al niaj radikoj! (Josй Antonio Vergara)
* Recenzoj: Andreas Künzli pri Espéranto, une valeur culturelle, L’; L’ espéranto, une valeur pédagogique; Histoire de la littérature en langue internationale kaj Espéranto, la plus facile des langues, L’
* Aldone al abontarifoj 2009
* Reg Jaderstrom pri Fraŭlino Maitreyi.
* Laste aperis
* Studotago pri lingvaj rajtoj en Florenco (Renato Corsetti)
* Loke – Fake – Persone: Ragnarsson (GCF); Filatelo (IO); Jansen (Atilio Orellana Rojas); Goes
* Tra la mondo: Jam 200 elementaj kursoj en Koreio! (Kim Uson)
* Israelaj esperantistoj en druza vilaĝo (Amri Wandel)
* UEA invitas prelegi en la Bjalistoka IKU-sesio; Fame-Premio al Internacia Esperanto-Instituto (Els van Dijk); Anoncetoj;
* Aldone al la novembra Kalendaro

Por elŝuti la numeron bonvolu viziti retpaĝon http://reto.uea.org (unuafojaj venintoj bezonas registriĝi).

La PDF-versio de la revuo Esperanto estas trovebla sub la menuero TEKO – kune kun pluraj antaŭaj numeroj. Junaj membroj trovos tie ankaŭ PDF-versiojn de revuoj TEJO-tutmonde kaj Kontakto.

FELIZ DIA DE ZAMENHOF – DÍA DEL ESPERANTO

Luis Lázaro Zamenhof, el iniciador del Esperanto

Luis Lázaro Zamenhof, el iniciador del Esperanto

El 15 de diciembre de 1859, nació en Bialystok, actual Polonia, el iniciador del Idioma Internacional, Luis Lázaro Zamenhof.

Por ello, los esperantistas del mundo entero festejan el día del nacimiento como si fuera el día nacional del “país” Esperantujo, mediante reuniones especiales, exposiciones, charlas, y haciendo propaganda sobre el Idioma.

En Chile, aunque somos aún pocos los esperantistas, también hemos hecho lo nuestro para celebrar este día, con una reunión en Santiago, y una exposición en el Centro Cultural de Quilicura.

Esperamos que con esta última actividad tengamos algunos nuevos interesados en el idioma, como muchos más en todo el país, pues tenemos contactos con interesados en Antofagasta, Villa Alemana, Temuco y Concepción, para la creación de nuevos grupos locales.

Si visitas nuestros sitios en internet no olvides de dejar tu saludo en el libro de visitas….

EXPOSICIÓN EN CENTRO CULTURAL DE QUILICURA

Desde el día de hoy y hasta el lunes 15 de diciembre se desarrollará una exposición filatélica y de libros, relativa al Idioma Internacional Esperanto, en el Centro Cultural de Quilicura, ubicado en Libertador Bernardo O’Higgins 281, de la Comuna de Quilicura, Región Metropolitana.
La exposición está a cargo del Director de la Asociación Chilena de Esperanto, don Iván Mâttig Catalán.
Los horarios de visita son desde las 9 a 13 y de 15 a 20 hrs; y la movilización para ir al Centro Cultural son los buses 303 y 314 que se toman en Sto Domingo o en Plaza Baquedano.-

A %d blogueros les gusta esto: